ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ಈ ಫೋನ್ ವಿಶೇಷ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆವರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಚಿಪ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೋದಿ ಬಳಸುವ ಫೋನ್ ಗೆ ರುದ್ರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಈ ಫೋನ್ ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.