ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ? ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ 12 ಕಾರಣಗಳು

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಾಲ್ಪತ್ತಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಕಟದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಕಾರಣಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದುದು ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಫಲವಾಗಿರಬಹುದು.

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು:

  1. ದ್ರವ ಆಪಾತದ ಅಭಾವ

ದ್ರವ ಆಪಾತದ ಅಭಾವವು ಮೂತ್ರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಪರಿಮಾಣ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮೂತ್ರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

  1. ದ್ರವ ಸೇರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುರುಹು

ಮೂತ್ರವು ದ್ರವ ಆಪಾತದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕುರುಹು ಸೇರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.

  1. ಮೂತ್ರ ಸಂರಚನೆಯ ಅಸ್ಥಿತಿ

ಮೂತ್ರ ಸಂರಚನೆಯ ಅಸ್ಥಿತಿಯು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

  1. ಮೂತ್ರ ನಾಳದ ಸಂಕುಚನ

ಮೂತ್ರ ನಾಳದ ಸಂಕುಚನವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

  1. ಮೂತ್ರ ನಾಳದ ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪನೆ

ಮೂತ್ರ ನಾಳದ ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪನೆಯು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

  1. ಮೂತ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಕುಚನ

ಮೂತ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಕುಚನವು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

  1. ಮೂತ್ರ ಪ್ರವಾಹದ ಅಡಚಣೆ

ಮೂತ್ರ ಪ್ರವಾಹದ ಅಡಚಣೆಯು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

  1. ಮೂತ್ರ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಬಲ

ಮೂತ್ರ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

  1. ಮೂತ್ರ ಪ್ರವಾಹದ ಬಾಧೆ

ಮೂತ್ರ ಪ್ರವಾಹದ ಬಾಧೆಯು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

  1. ಮೂತ್ರ ಪ್ರವಾಹದ ಬೇರೆ ಆಪಾತಗಳು

ಮೂತ್ರ ಪ್ರವಾಹದ ಬೇರೆ ಆಪಾತಗಳು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

  1. ಮೂತ್ರ ಪ್ರವಾಹದ ಅಸ್ಥಿತಿ

ಮೂತ್ರ ಪ್ರವಾಹದ ಅಸ್ಥಿತಿಯು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಕಾರಣಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ, ಸುಖದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Back to top button